Sommige factuurdocumenten zijn niet toegankelijk / Some invoice documents are not accessible

Opgelost
Opgelost

Nederlands Alle factuurdocumenten zijn inmiddels hersteld. Dit houdt in dat bij de eerstvolgende communicatie aan debiteuren het juiste document weer wordt meegestuurd. Ook is het factuurdocument weer te downloaden via de online dossiers. Wil je de facturen nog opnieuw verzenden, laat dit dan weten aan onze servicedesk.

English All invoice documents have been restored. This means that any future communication towards your debtors will again include the correct document. The invoice document is also downloadable again via the online file. If you'd like to resend the invoices, please contact our servicedesk.

Avatar for
Bijgewerkt

Nederlands We zijn nog bezig met het herstellen van de documenten. Als opnieuw verzenden van de facturen nodig is, laat dit dan weten aan onze servicedesk.

Engels Work continues on replacing all affected documents. If sending your invoices again is required, please contact our servicedesk.

Avatar for
Herstellende

Nederlands De meeste van de geraakte documenten zijn weer toegankelijk. Aan het restant wordt nog gewerkt. Als debiteuren een e-mail hebben gehad met een onleesbare PDF als bijlage, dan kunnen zij het document via het online dossier downloaden.

Waar nodig kunnen wij, zodra alle bestanden weer toegankelijk zijn, de facturen opnieuw sturen. Neem hiervoor contact op met de servicedesk.

Engels Most of the affected invoice documents are accessible again. For the remaining files work continues. If debtors received an unreadable invoice document as an email attachment, they should be able to download the document via the online portal.

Where necessary and as soon as all documents are accessible again, we can send invoices again. Please contact our servicedesk for this.

Avatar for
Bijgewerkt

Nederlands We brengen verder in kaart welke factuurdocumenten ontoegankelijk zijn en zijn bezig de eerste bestanden weer te herstellen.

English We are further mapping out which invoice documents are inaccessible and are recovering the first documents in the meantime.

Avatar for Laura Penninga
Laura Penninga
Geïdentificeerd

Nederlands Sommige factuurdocumenten (PDF bestanden) zijn op het moment niet opvraagbaar. Deze downloaden geeft een foutbericht, of er wordt alleen een bestand van 0 bytes opgeslagen.

Er wordt gewerkt aan een oplossing.

English Some invoice documents (PDF files) may currently not be accessible. An attempted download can result in an error message, or a downloaded file of 0 bytes.

A solution is currently being worked on.

Avatar for
Begon om:

Betrokken onderdelen
  • Credit management application
  • Debtor portal